Stezka korunami stromů Lipno / Privacy – informace o zpracování osobních údajů

Privacy – informace o zpracování osobních údajů

Společnost STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 281 42 349 (dále též jen „Provozovatel“),  je provozovatelem atrakcí  Stezka korunami stromů Lipno a Království lesa Lipno, jakož i webových stránek www.stezkakorunamistromu.cz a www.kralovstvilesa.cz.

Provozovatel v rámci prodeje vstupenek na jím provozované atrakce umožňuje návštěvníkům splnit podmínky účasti ve soutěži „Soutěž a vyhraj další zážitky!“ (dále jen „soutěž“), tedy po zakoupení platné vstupenky vyplnit   na webové adrese http://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html (dále jen „webová adresa“) stanovené údaje včetně čísla vstupenky, a po vyplnění stanovených údajů zaškrtnutím checkboxu a stiskem tlačítka „Soutěžit!“ provést registraci návštěvníka a čísla vstupenky v soutěži (dále jen „registrace“), přičemž každý řádně registrovaný návštěvník (dále jen „soutěžící“) je zařazen v rámci soutěže do losování, které probíhá dle pravidel soutěže dostupných na webové adrese .

Provozovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), které získá od soutěžících.

Osobní údaje, které soutěžící (subjekt údajů) poskytne Provozovateli v rámci registrace, podléhají ustanovením ZOOÚ. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa subjektu údajů a poštovní směrovací číslo jeho bydliště  (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovány shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, používáním, uchováváním a po odpadnutí účelu zpracování nebo odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů likvidovány. Osobní údaje budou ukládány automatizovaně v elektronické formě.

Veškeré nakládání s osobními údaji soutěžících se řídí ZOOÚ a ostatními právními předpisy platnými na území ČR, zejména též zákonem č. 480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). 
 

S osobními údaji soutěžícího bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením ZOOÚ a zákona č. 480/2004 Sb., a to výhradně k dále stanoveným účelům.

Okamžikem registrace uděluje soutěžící Provozovateli souhlas s tím, aby Provozovatel zpracovával osobní údaje soutěžícího pro účely soutěže a dále pro tyto účely: 

  • Nabízení obchodu nebo služeb Provozovatele soutěžícímu.
  • Šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb poskytovaných Provozovatelem dle zákona č. 480/2004 Sb.
  • Marketingové účely Provozovatele (např. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách  soutěžícímu).

Soutěžící je oprávněn kdykoli prokazatelným způsobem odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely. Soutěžící  může rovněž kdykoli prokazatelným způsobem odmítnout svůj souhlas s využitím své elektronické adresy za účelem šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy obsahující obchodní sdělení.

Soutěžící svým svobodným rozhodnutím (vyplněním údajů na webové adrese, zaškrtnutím checkboxu a stiskem tlačítka „Soutěžit!“) potvrzuje, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a že výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro shora uvedené účely, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžící svým svobodným rozhodnutím (vyplněním údajů na webové adrese, zaškrtnutím checkboxu a stiskem tlačítka „Soutěžit!“) dává dále svůj souhlas k tomu, aby Provozovatel poskytl osobní údaje soutěžícího v rozsahu jména, příjmení, data narození, elektronické adresy, poštovního směrovacího čísla jeho bydliště, jinému správci, který je obchodním partnerem Provozovatele v rámci poskytování zboží a služeb pro oblast Lipenska, a to za účelem jejich využití tímto jiným správcem pro nabízení obchodu nebo služeb soutěžícímu, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Soutěžící je tímto předem informován, že Provozovatel poskytne osobní údaje soutěžícího v rozsahu jména, příjmení, data narození, elektronické adresy, poštovního směrovacího čísla jeho bydliště společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 260 16 885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 9229, vložka C, a společnosti LIPENSKO s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 281 36 420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 19521, vložka C. Soutěžící svým svobodným rozhodnutím (vyplněním údajů na webové adrese  , zaškrtnutím checkboxu a stiskem tlačítka „Soutěžit!“) dává svůj souhlas k tomu, aby Provozovatel poskytl osobní údaje společnostem LIPNO SERVIS s.r.o. a LIPENSKO s.r.o., a to ve stanoveném rozsahu za účelem jejich využití těmito správci pro nabízení obchodu nebo služeb soutěžícímu, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Soutěžící je oprávněn kdykoli prokazatelným způsobem odvolat poskytnutý souhlas s předáním osobních údajů jinému správci, a to v písemné formě na adresu Provozovatele STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 281 42 349 nebo emailem na elektronickou adresu info@stezkakorunamistromu.cz či na adrese sídla správců, kterým byly osobní údaje předány či na emailových adresách: info@lipnoservis.cz či info@lipensko.cz.

Provozovatel poskytne osobní údaje soutěžícího dalším subjektům také tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Soutěžící má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná ZOOU a dalšími právními předpisy, zejména má právo na přístup k osobním údajům (§ 12 ZOOU), právo na opravu osobních údajů, jakož i práva  stanovená v § 21 ZOOU.

Soutěžící má především právo požádat Provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to v souladu s § 12 ZOOU. Provozovatel je povinen soutěžícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech soutěžícího.

Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má podle § 21 ZOOU právo jej požádat o vysvětlení. Dále může Provozovatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. Pokud vznikne v důsledku zpracování osobních údajů soutěžícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanského zákoníku).