Stezka korunami stromů Lipno / Úplná pravidla hlasovací soutěže „Soutěžte a vyhrajte další zážitky!“

Úplná pravidla hlasovací soutěže „Soutěžte a vyhrajte další zážitky!“

 

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o. (dále jen „pořadatel“), se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika, IČ 281 42 349.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím internetových stránek pořadatele na internetové adrese  https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html a to v období od 13. května 2019 do 31. prosince 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě, řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato osoba nárok na výhru.

Stejně tak nevznikne soutěžícímu nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.  

4. Průběh a podmínky soutěže

Soutěž probíhá po dobu trvání soutěže každý týden. Jeden týden proběhne vždy pouze jedno kolo soutěže (dále též „soutěžní kolo“). Soutěžní kolo začíná vždy v pondělí 00.00 hodin příslušného kalendářního týdne a končí v neděli ve 24.00 hodin daného kalendářního týdne.

K účasti v jednotlivém soutěžním kole je soutěžící povinen splnit následující podmínky pro účast v soutěži (dále jen „podmínky účasti“):

1) na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese  https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html vyplnit své jméno, příjmení, emailovou adresu, datum narození, PSČ a číslo soutěžní vstupenky na Stezka korunami stromů Lipno nebo do Království lesa Lipno (dále jen „číslo vstupenky“):

2) po vyplnění údajů dle bodu 1 zaškrtnutím checkboxu a stiskem tlačítka „Soutěžit!“ provést registraci své osoby a čísla vstupenky v soutěži.

V každém soutěžním kole počítač provede ze soutěžících, kteří splní podmínky účasti pro dané soutěžní kolo, náhodný výběr tak, že bude vybrán jeden soutěžící (dále jednotlivě jen „výherce“).

Každé číslo vstupenky může být v soutěži registrováno pouze jednou. Číslo vstupenky, které již za dobu trvání soutěže bylo registrováno, nemůže být registrováno pro účast v dalším kole soutěže.

Výsledky jednotlivých soutěžních kol budou zveřejňovány vždy v den následující po skončení daného soutěžního kola tak, že jméno a příjmení výherce, který v soutěži v dané soutěžní kolo zvítězil, bude zveřejňován přímo na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html

5. Výhry

Pořadatel poskytne každému výherci volný vstup na zážitek provozovaný pořadatelem dle výběru pořadatele (dále jen „výhra“).

Každý týden bude vylosován jeden výherce, soutěž trvá 34 týdnů (13.5. - 31.12.2019), celkem bude v průběhu soutěže vylosováno 34 výherců.

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže. Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v registraci, kterou výherce provedl na internetových stránkách pořadatele  na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html postupem dle bodu 4 těchto pravidel soutěže, po vyhodnocení výsledků jednotlivých soutěžních kol. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na jím uvedené e-mailové adrese k zastižení a nepodaří-li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry, do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn v seznamu výherců na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html, výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výherců v seznamu výherců na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html

V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, poštovní směrovací číslo, datum narození a emailová adresa (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže a účely dále uvedené v tomto článku pravidel soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro nabízení obchode nebo služeb, marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely   zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s tím, aby pořadatel předal jeho osobní údaje partnerským společnostem pořadatele, a to: společnosti LIPENSKO s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 28136420, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19521 (dále jen „LIPENSKO s.r.o.“) a společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 260 16 885, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen „LIPNO SERVIS“). Soutěžící dále souhlasí s tím, aby si společnosti LIPENSKO s.r.o. a LIPNO SERVIS s.r.o. zařadily jeho osobní údaje do své databáze a tyto následně zpracovávaly pro nabízení obchodu nebo služeb a pro marketingové účely, tj. mimo jiné pro zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách těchto společností, jakož i pro zasílání obchodních sdělení těchto společností prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje pořadateli za účelem zpracování dle výše uvedeného, jakož i souhlas s jejich předáním společnostem LIPENSKO s.r.o. a LIPNO SERVIS s.r.o. za účelem jejich zpracování těmito společnostmi dle výše uvedeného, dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na  e- mailovou adresu (info@stezkakorunamistromu.cz) pořadatele soutěže, emailovou adresu (infocentrum@lipno.info) společnosti LIPENSKO s.r.o. či emailovou adresu (infocentrum@lipno.info) společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. kdykoli prokazatelným způsobem odvolat, jakož i odmítnout svůj souhlas s využitím své elektronické adresy za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy obsahující obchodní sdělení. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o právech soutěžícího upravuje dokument „Privacy – informace o zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html.Doplňující informace o zpracování osobních údajů „Soutěž a vyhraj další zážitky!“

Společnost STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., (dále též jen „Provozovatel“),  je provozovatelem atrakcí Stezka korunami stromů Lipno a Království lesa Lipno, jakož i webových stránek www.stezkakorunamistromu.cz a www.kralovstvilesa.cz.

Provozovatel v rámci prodeje vstupenek na jím provozované atrakce umožňuje návštěvníkům splnit podmínky účasti v soutěži „Soutěž a vyhraj další zážitky!“ (dále jen „soutěž“), tedy po zakoupení platné vstupenky vyplnit na webové adrese http://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html (dále jen „webová adresa“) stanovené údaje včetně čísla vstupenky, a po vyplnění stanovených údajů zaškrtnutím checkboxu a stiskem tlačítka „Soutěžit!“ provést registraci návštěvníka a čísla vstupenky v soutěži (dále jen „registrace“), přičemž každý řádně registrovaný návštěvník (dále jen „soutěžící“) je zařazen v rámci soutěže do losování, které probíhá dle pravidel soutěže dostupných na webové adrese.

Okamžikem registrace do soutěže uděluje soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, PSČ (dále jen „osobní údaje“) těmto subjektům:

  • společnosti STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 281 42 349, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20058, 
  • společnosti LIPENSKO s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78, Lipno nad Vltavou, IČ: 281 36 420, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19521,
  • společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem č.p. 307, 382 78, Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229,

Účelem zpracování osobních údajů je účast v soutěži Provozovatele,  zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, službách a akcích výše uvedených společností, zasílání našich nabídek a dalších obchodních sdělení, a to nejen ve formě newsletteru vydávaného v elektronické podobě společností Lipensko s.r.o.,  ale i  ve formě emailové zprávy výše uvedených společností. 

Soutěžící okamžikem registrace do soutěže prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Soutěžící uděluje svůj souhlas bezúplatně bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo náhradu nákladů a bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že výše uvedené společnosti mohou, ke zpracování mých osobních údajů, využívat své zpracovatele a jejich podzpracovatele. Dále soutěžící bere na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat formou zaslání emailu na adresu gdpr@stezkakorunamistromu.cz, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Tento souhlas představuje jeho svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a uděluje jej na dobu 10 let.


Tento souhlas uděluje soutěžící dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a dále dle § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). 

Provozovatel uveřenuje své Zásady zpracování osobních údajů, kterými se řídí nakládání s osobními údaji ve společnosti,  a tyto obsahují i všechna práva subjektů údajů (soutěžících), vč. práva na přístup i podání námitky proti zpracování. Tyto zásady naleznete na webových stránkách Provozovatele v záložce Osobní údaje vč. kontaktu na Pověřence na ochranu osobních údajů Provozovatele. 

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových stránkách pořadatele na internetové adrese https://www.stezkakorunamistromu.cz/slosovaci-soutez.html

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.